کاربرد

پشم سنگ- عایق صوتی

از پشم سنگ به عنوان عایق صوت استفاده می شود