لیست قیمت ساندویچ پانل

قیمت ساندویچ پانل

ساندویچ پانل سازه ای است که با کیفیت مناسب و مقاومت بالا برای متریال های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد. قیمت ساندویچ پانل نسبت به سایر مصالح ساختمانی مقرون به صرفه است و به دلیل ویژگی های خاصی که دارد کاربردهای فراوانی دارد.

انواع ساندویچ پانل

ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل دیواری

ویژگی های هرکدام از ساندویچ پانل ها با توجه به مواد تشکیل دهنده ی آن متفاوت است و این مواد تشکیل دهنده بر قیمت ساندویچ پانل دیواری و قیمت ساندویچ پانل سقفی تاثیر مستقیم دارد. تنوع در تولید این سازه، کاربردهای متنوع نیز ایجاد نموده است.

لیست قیمت ساندویچ پانل شرکت ماموت

کد نام کالا ضخامت نوع ورق عرض قیمت
401 ساندویچ پانل سقفی 4cm آلوزینک 100cm تماس با شرکت ماموت
402 ساندویچ پانل دیواری 4cm آلوزینک 116cm تماس با شرکت ماموت
403 ساندویچ پانل سقفی 5cm آلوزینک 100cm تماس با شرکت ماموت
404 ساندویچ پانل دیواری 5cm آلوزینک 116cm تماس با شرکت ماموت
405 ساندویچ پانل سقفی 6cm آلوزینک 100cm تماس با شرکت ماموت
406 ساندویچ پانل دیواری 6cm آلوزینک 116cm تماس با شرکت ماموت
407 ساندویچ پانل سقفی 7cm آلوزینک 100cm تماس با شرکت ماموت
408 ساندویچ پانل دیواری 7cm آلوزینک 116cm تماس با شرکت ماموت

 


 

لیست قیمت ساندویچ پانل شرکت دپو پانل

کد نام کالا ضخامت نوع ورق عرض قیمت
401 ساندویچ پانل سقفی 4cm آلوزینک 100cm 490,000 تومان
402 ساندویچ پانل دیواری 4cm آلوزینک 116cm 471,000 تومان
403 ساندویچ پانل سقفی 5cm آلوزینک 100cm 525,000 تومان
404 ساندویچ پانل دیواری 5cm آلوزینک 116cm 501,000 تومان
405 ساندویچ پانل سقفی 6cm آلوزینک 100cm 560,000 تومان
406 ساندویچ پانل دیواری 6cm آلوزینک 116cm 533,000 تومان
407 ساندویچ پانل سقفی 8cm آلوزینک 100cm 644,000 تومان
408 ساندویچ پانل دیواری 8cm آلوزینک 116cm 560,000 تومان
409 ساندویچ پانل سقفی 10cm آلوزینک 100cm 720,500 تومان
410 ساندویچ پانل دیواری 10cm آلوزینک 116cm 620,000 تومان
411 ساندویچ پانل سقفی 12.5cm آلوزینک 100cm 754,000 تومان
412 ساندویچ پانل دیواری 12.5cm آلوزینک 116cm 686,000 تومان
413 ساندویچ پانل سقفی 15cm آلوزینک 100cm 820,500 تومان
414 ساندویچ پانل دیواری 15cm آلوزینک 116cm 780,000 تومان

 


 

لیست قیمت ساندویچ پانل شرکت اطلس پانل

کد نام کالا ضخامت نوع ورق عرض قیمت
401 ساندویچ پانل سقفی 4cm آلوزینک 100cm 495,000 تومان
402 ساندویچ پانل دیواری 4cm آلوزینک 116cm 476,000 تومان
403 ساندویچ پانل سقفی 5cm آلوزینک 100cm 530,000 تومان
404 ساندویچ پانل دیواری 5cm آلوزینک 116cm 506,000 تومان
405 ساندویچ پانل سقفی 6cm آلوزینک 100cm 565,000 تومان
406 ساندویچ پانل دیواری 6cm آلوزینک 116cm 538,000 تومان
407 ساندویچ پانل سقفی 8cm آلوزینک 100cm 649,000 تومان
408 ساندویچ پانل دیواری 8cm آلوزینک 116cm 565,000 تومان
409 ساندویچ پانل سقفی 10cm آلوزینک 100cm 725,000 تومان
410 ساندویچ پانل دیواری 10cm آلوزینک 116cm 625,000 تومان
411 ساندویچ پانل سقفی 12.5cm آلوزینک 100cm 759,000 تومان
412 ساندویچ پانل دیواری 12.5cm آلوزینک 116cm 691,000 تومان
413 ساندویچ پانل سقفی 15cm آلوزینک 100cm 825,000 تومان
414 ساندویچ پانل دیواری 15cm آلوزینک 116cm 785,000 تومان

 


 

لیست قیمت ساندویچ پانل شرکت ایلیا پانل

کد نام کالا ضخامت نوع ورق عرض قیمت
401 ساندویچ پانل سقفی 4cm آلوزینک 100cm 502,000 تومان
402 ساندویچ پانل دیواری 4cm آلوزینک 116cm 483,000 تومان
403 ساندویچ پانل سقفی 5cm آلوزینک 100cm 537,000 تومان
404 ساندویچ پانل دیواری 5cm آلوزینک 116cm 514,000 تومان
405 ساندویچ پانل سقفی 6cm آلوزینک 100cm 572,000 تومان
406 ساندویچ پانل دیواری 6cm آلوزینک 116cm 545,000 تومان
407 ساندویچ پانل سقفی 8cm آلوزینک 100cm 656,000 تومان
408 ساندویچ پانل دیواری 8cm آلوزینک 116cm 572,000 تومان
409 ساندویچ پانل سقفی 10cm آلوزینک 100cm 732,000تومان
410 ساندویچ پانل دیواری 10cm آلوزینک 116cm 632,000 تومان
411 ساندویچ پانل سقفی 12.5cm آلوزینک 100cm 766,000 تومان
412 ساندویچ پانل دیواری 12.5cm آلوزینک 116cm 698,000 تومان
413 ساندویچ پانل سقفی 15cm آلوزینک 100cm 832,000 تومان
414 ساندویچ پانل دیواری 15cm آلوزینک 116cm 792,000 تومان

 


مشخصات انواع ساندویچ پانل

ضخامت ساندويچ پانل

جنس ورق رو / ضخامت mm / طرح

جنس ورق زير / ضخامتmm / طرح

كد

4 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

4 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

5 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

5 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

6 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

6 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

8 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

10 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

10 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

12.5 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

12.5 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

15 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

5 cm پيچ مخفي

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

5 cm پيچ مخفي

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

4 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

4 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

5 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

5 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

5 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

6 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

6 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

8 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

8 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

10 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

ویژگی های ساندویچ پانل

• کاهش قابل توجه در زمان و هزینه ساخت سازه ساندویچ پانل
• نصب سریع و آسان ، عدم نیاز به قالب بندی
• عدم قابلیت اشتعال به دلیل ضد حریق بودن
• مقاومت در برابر زلزله و آتش سوزی و وزش باد
• سازگاری با محیط زیست و قابلیت اتصال به سازه فلزی و غیره

ساندویچ پنل از دو لایه ی بیرونی فولادی تشکیل شده و هسته داخلی آن که فومی عایق است از مواد پلیمری ایجاد شده است. فولاد به کار رفته در ساندویچ پانل از ورق گالوانیزه، ورق آلوزینک، ورق آلومینیوم تهیه می شود که استفاده از هر کدام از این ها در ساندویچ پانل به دلیل وارداتی بودن در تعیین قیمت ساندویچ پانل نقش دارد.

گفتنی است که قیمت پانل آلوزینک با قیمت ساندویچ پنل گالوانیزه و قیمت ساندویچ پانل آلومینیوم برابر نمی باشد.

هسته ی میانی ساندویچ پانل از ترکیب موادپلیمری بوده  که این ترکیبات، فوم پلی یورتان، پلی استایرن، پشم سنگ، پشم شیشه و فوم xps  می باشد. هر کدام از  فوم های نام برده شده خاصیت و کاربرد مخصوص به خود را دارد.
برای ثبت سفارش و کسب اطلاعات دقیق راجع به ساندویچ پانل، انواع ساندویچ پانل، نصب ساندویچ پانل و موارد کاربرد آن و… می توانید با کارشناسان وب سایت https://panelmammutco.com در تماس باشید و از قیمت روز ساندویچ پنل مطلع شوید.

قیمت هر متر مربع ساندویچ پانل چقدر است؟

فروش ساندویچ پانل بر اساس متر مربع صورت میگیرد و بسته به متراژ سازه شما این هزینه نیز تغییر خواهد کرد.

قیمت ساندویچ پانل دست دوم چقدر است؟

این محصولات به دلیل عمر مفید و کارکردی که دارند دارای قیمت های متفاوت هستند. برای دریافت لیست قیمت کلیک کنید

مطالب مشابه ساندویچ پانل